Semalt: Google analitiklerinden ugrukdyryjy spamy şu wagt aýyryp başlaň

Google Analytics hasabatlarynda köp adam geň galdyryjy salgylanmalary tapýar. Sizde-de şol bir mesele barmy? Şübhesiz, web sahypaňyza birnäçe tonna girmek ýalan, sebäbi ol adamlar hiç haçan hiç bir marketologlar tarapyndan sahypaňyza ýüzlenmeýär.

“Google Analytics” -iň işleýşine düşünmeseňiz, her gün alýan maglumatlaryňyz we hasabatlaryňyz bilen bulaşyp bilersiňiz. Google Analytics traffigiňizi tertipleşdirýär we IP salgylaryna we çeşmelerine esaslanyp dürli kategoriýalara bölýär. Käbir spam kompaniýalary Google Analytics faýllaryňyzy düzýär we galp netijeleri görkezýär. Birnäçe çeşmäniň üsti bilen web sahypaňyza hakyky däl traffigi sürýärler.

Semalt” -yň uly müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Jek Miller bu ýerde “Google Analytics” -e ugrukdyryjy spamdan nädip goranmalydygyny düşündirýär.

Google Analytics-den ugrukdyryjy spamy aýyrmak

Samsyk spam kompaniýalary, Google Analytics hasabyňyzyň JavaScript-den UA koduny alýarlar. Soň bolsa, hakyky sapar iberýän ýaly edip, bu kody serwere salýarlar. Netijede, hasabatlaryňyz hakyky däl saparlary görkezip başlaýar.

Erbet, sebäbi olar sahypaňyzy hiç haçan hiç kime ýüz tutmadylar we girýänleriňiz kanuny däl. Başga sözler bilen aýdanymyzda, bu galp saparlar sebäpli hiç haçan öňdebaryjylyk almajakdygyňyzy we önümleriňizi we hyzmatlaryňyzy satyp bilmejekdigiňizi aýdyp bileris. Dogrusyny aýtsak, gözleg motory gadagan edilmezden ozal Google Analytics hasabatlaryndan ugrukdyryjy spamy aýyrmaly we web sahypaňyzy jezalandyrmaly.

Google web sahypalaryny ýatda saklamak üçin birnäçe maslahat, strategiýa we taktika hödürledi. Filtrleri döredip, ugrukdyryjy spamy we şübheli IP adresleri blokirläp bilersiňiz. Hakyky saparlary kabul etmedigiňiz sebäpli, spamçylar sahypaňyzy döwüp, Google Analytics hasabatlaryňyz bilen weýran edip bilerler. Çaklamalara görä, bu mesele sebäpli her ýyl 12 göterimden gowrak web sahypasy jezalandyrylýar.

Google Analytics-de ugrukdyryjy spamy blokirläp bilýän segmentler döretmek

Google Analytics hasabynda ulanmak isleýän hasabatlaryňyzdan ybarat Görkeziş bölümini açyp segmentleri döredip bilersiňiz. Bu ýerde Hasabat goýmasyna girip, redaktirlemek ýa-da üýtgetmek isleýän hasabatlaryňyzy açmaly. Bu, “Segment döretmek” opsiýasyna basyp segmentleri döretmeli ýeriňiz. Geljekde bulaşyklygyň öňüni almak üçin ähli segmentleriň adyny tutmagy ýatdan çykarmaly dälsiňiz. Bölümler üstünlikli döredilenden soň, indiki ädim üýtgeşmeleri ýatda saklamakdyr. Şol üýtgeşmeleriň hemmesini ýazdyrmazdan ozal penjiräni ýapmaly däl.

Jemleýji pikirler

Her gün tonna baryp görmekden lezzet alyp bileris. Aöne bir SEO ýa-da spam kompaniýasyny hakyna tutan bolsaňyz, sizi bu ýa-da beýleki tarapdan aldamak ähtimallygy bar. WordPress ýaly serweriňize galp plaginleri we skriptleri goýup bilerler. Olaryň hyzmatyndan peýdalanmak töwekgelçiliklidir, sebäbi işiňiz internetde jezalandyrylyp bilner.

Onlaýn ýagdaýda üstünlik gazanmak isleseňiz, hyzmatlaryndan peýdalanmak bilen hiç wagt biynjalyk bolmaly däl. Elmydama ýadyňyzdan çykarmaň, olar size hakyky sapar bermeýärler, ýöne spam ugradýarlar. Hakyky saparlar käbir önümleriňizi satyn alar we Google Analytics hasabyňyza girizen skriptleri sahypaňyzy ömürlik gadagan edip biler.

mass gmail